Gia su toan 11 tai Vinh - Đường thẳng song song mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I trung điểm của AB. Lấy điểm M trong đoạn AD sao cho AD =3AM. a. Tìm giao tuyến của hai mp (SAD) và (SBC)

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh -Hai đường thẳng song song

* Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không cùng nằm trên một mặt phẳng * Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Gia sư Toán 11 tại Vinh - Đường thẳng và mặt phẳng

T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng T/C 3: Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng và thì nó nằm trong mặt phẳng đó. T/C 4: Có 4 điểm không cùng một mặt phẳng

Gia su toan 11 tai Vinh - Phép biến hình phần 2

Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua d. Phép đối xứng qua đường thẳng d được gọi là phép đối xứng trục.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Phép biến hình phần 3

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y -2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1; -1) tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc – 45 độ.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Phép biến hình phần 1

Hai bến xe A và B nằm trên hai phía của một con sông . Hai bờ sông biểu thị bằng hai đường thẳng song song . Người ta xây một cây cầu CD bắc qua sông vuông góc với hai bờ sông ( C nằm ở bờ có bến xe A) . Hỏi phải xây cầu ở vị trí nào để đoạn đường gấp khúc ACDB là ngắn nhất?

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Đạo hàm

Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc ngược lại, hoặc vế trái và vế phải cùng bằng một biểu thức trung gian. Đạo hàm của hàm số bằng 0 thì suy ra hàm số đó là hàm hằng (vì (C)’ = 0 với C là hằng số).

Gia sư toan 11 tai tp Vinh - Tính liên tục của hàm số

*Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng K và . Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu . *Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó. * Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục trên một đo ạn [a;b ] nếu nó liên tục trên khoảng (a;b)

Gia sư toán lớp 11 tại TP Vinh - Giới hạn của hàm số

Số L được gọi là giới hạn của hàm số y=f(x0) khi x dần tới xo nếu với dãy số (xn)

Gia sư toán lớp 11 - Giới hạn dãy số

*Dãy số (un) được gọi là có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực,nếu có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý,kể từ số hạng nào đó trở đi.

Gia su taon 11 tai Vinh - Dãy số, cấp số

Các dạng toán liên quan đến cấp số nhân. + Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số nhân. + Dạng 2: Chứng minh bộ số lập thành một cấp số nhân. + Dạng 3: tìm điều kiện của tham số đệ ba số lập thành cấp số nhân. + Dạng 4: tìm các phần tử của một cấp số nhân. + Dạng 5: tính tổng.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Tổ hợp và xác suất

- Các khái niệm. - Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. - Kỳ vọng.

Video

Bản đồ