Gia sư toán 12 tại tp Vinh - PT mũ - logarit

Khi học xong bài này, ta sẽ biết được các phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit. Đây là dạng toán nâng cao của dạng toán giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

Gia sư toán 12 tại Vinh - Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số

- Vấn đề 1: Tìm cực trị của hàm số theo dấu hiệu I. - Vấn đề 2: Tìm cực trị của hàm số theo dấu hiệu II. - Vấn đề 3: Tìm cực trị hàm số chứa tham số. - Vấn đề 4: Tìm cực trị hàm số có điều kiện.

Gia sư toán lớp 12 tại TP Vinh - Đạo hàm và ứng dụng

- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên một đoạn - Các ví dụ toán liên quan đến kháo sát GTLN, GTNN của hàm số

Gia sư toán 11 tại Vinh - Hai đường thảng vuông góc

Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b.

Tìm gia sư toán 11 tại Vinh - Vec tơ trong không gian

Trong không gian ba véc tơ gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng

Tìm gia sư toán 11 tại Vinh - Hai mặt phẳng song song

Phương pháp 2: Muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, ta chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với mặt phẳng kia.

Gia su toan 11 tai Vinh - Đường thẳng song song mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I trung điểm của AB. Lấy điểm M trong đoạn AD sao cho AD =3AM. a. Tìm giao tuyến của hai mp (SAD) và (SBC)

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh -Hai đường thẳng song song

* Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không cùng nằm trên một mặt phẳng * Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Gia sư Toán 11 tại Vinh - Đường thẳng và mặt phẳng

T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng T/C 3: Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng và thì nó nằm trong mặt phẳng đó. T/C 4: Có 4 điểm không cùng một mặt phẳng

Gia su toan 11 tai Vinh - Phép biến hình phần 2

Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua d. Phép đối xứng qua đường thẳng d được gọi là phép đối xứng trục.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Phép biến hình phần 3

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y -2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1; -1) tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc – 45 độ.

Video

Bản đồ