Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Phương trình - Bất phương trình

Tìm m để các phương trình sau: i) có nghiệm ii) vô nghiệm a. (m – 5)x2 – 4mx + m – 2 = 0 b. (m – 2)x2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 =0 c. (m – 2)x2 – 4mx + 2m – 6 = 0

Gia sư toán 10 tại Vinh - PT, BPT

Cho 2 hsố y=f(x) và y=g(x) có txđ lần lượt là Df và Dg. *Mđề chứa biến có 1 trong các dạng f(x) < g(x) , f(x) > g(x) , f(x) < g(x) , f(x) < g(x), được gọi là bphtrình một ẩn , x gọi là ẩn số và D gọi là txđ của bphương trình đó . *Số x0 D là một nghiệm của bpt f(x) < g(x) nếu f(x0) = g(x0) là mđề đúng.

Gia sư toán tại Vinh - Bài tập nâng cao BĐT

Khi gặp bài toán chứng minh bất đẳng thức, có thể nghĩ tới các hướng giải sau: 1. Dùng biến đổi tương đương, định nghĩa, tính chất BĐT 2. Dùng bất đẳng thức Cô-si cho các số không âm 3. Dùng bất đẳng thức Bunhiacopxki

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC TÌM GTLN VÀ GTNN

Tìm GTLN của một tích: A.B + Kiểm tra A, B > 0: A + B = const + Tích A.B đạt GTLN khi và chỉ khi A = B Tìm GTNN của một tổng: A + B + Kiểm tra A, B > 0: A.B = const

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Bất đẳng thức Bu–nhia–cốp–xki

Chứng minh các bất đẳng thức sau: a. 3a2 + 4b2 ³ 7, với 3a + 4b = 7 b. 2a2 + 3b2 ³ 5 , với 2a + 3b = 5

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - BĐT chứa dấu GTTĐ

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh: a(b – c)2 + b(c – a)2 + c(a + b)2 > a3 + b3 + c3­ HD: BĐT Û (a + b – c)(b + c – a)(c + a – b) > 0.

Gia sư toán 10 tại tp Vinh - Bất đẳng thức Cô si

Cho a, b, c > 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau: 9(a3 + b3 + c3) ³ (a + b + c)3 HD: Áp dụng bài 3b) ta có: 9(a3 + b3 + c3) ³ 3(a + b + c)(a2 + b2 + c2) Từ đó ta được: 3(a2 + b2 + c2) ³ (a + b + c)2 Þ đpcm.

Gia sư toán lớp 10 thành phố Vinh - Bất đẳng thức

Cho a, b, c, d, e Î R. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a. a2 + b2 + c2 ³ ab + bc + ca b. a2 + b2 + 1 ³ ab + a + b c. a2 + b2 + c2 + 3 ³ 2(a + b + c)

Dạy kèm toán 10 tại thành phố Vinh - Hệ phương trình

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn số ax + by = c Vd: 2x + y = 4 2. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số Định thức : Khiđó,

Gia sư toán lớp 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng - Phương trình có chứa tham số - Phương trình tương đương. - Phép biến đổi tương đương.

Gia sư toán 10 tại tp Vinh - Hàm số

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như: + Định nghĩa hàm số. + Cách cho hàm số. + Đồ thị hàm số. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Tập hợp

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng bài giảng như: + Khái niệm về tập hợp. + Cách xác định một tập hợp. + Các tập hợp số thông dụng. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Video

Bản đồ