Gia su toan 10 tai Vinh - Elip

Tóm tắt lý thuyết lập phương trình chính tắc của elip - Các định nghĩa. - Phương trình chính tắc của elip. - Hình dạng của elip. + Tọa độ các đỉnh. + Độ dài các trục.

Gia su toan 10 tai Vinh - Phương trinh dương thang

Cho tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC, với: A(–2; 14), B(4; –2), C(5; –4)

Gia su toan 10 tai Vinh - Tích vô hướng của 2 véc tơ P2

Trong mp Oxy cho tam giác ABC với A(x1;y1) B(x2;y2) và C(x3;y3) .Xác định trọng tâm G, trực tâm H và tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Gia su toan 10 tai Vinh - Tích vô hướng của 2 véc tơ P1

Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(–2; 6), C(9; 8). a) Tính . Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. b) Tính chu vi, diện tích tam gic ABC. c) Tìm toạ độ điểm M trên Oy để B, M, A thẳng hàng.

Gia sư toán lớp 10 - Vec tơ phần 3

Để tìm tập hợp điểm M thoả mãn một đẳng thức vectơ ta biến đổi đẳng thức vectơ đó để đưa về các tập hợp điểm cơ bản đã biết. Chẳng hạn: Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - Vec tơ phần2

Sử dụng định lý mọi vectơ đều phân tích được thành 2 vectơ không cùng phương. Sử dụng quy tắc tam giác, quy tắc hình bình hành trong phép cộng vectơ, quy tắc 3 điểm trong phép trừ 2 vectơ

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - Vec tơ phần 1

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B là . Giá của vectơ là đường thẳng chứa vectơ đó. Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ, kí hiệu

Gia sư toán lớp 10 tại thành phố Vinh - Thống kê

Tóm tắt lý thuyết Tần số và Tần suất - Các khái niệm về thống kê. - Kiểm tra kiến thức lý thuyết thông qua các ví dụ minh họa. - Bảng phân bố Tần số - Tần suất và các ví dụ minh họa. II. Bài tập áp dụng

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Phương trình - Bất phương trình

Tìm m để các phương trình sau: i) có nghiệm ii) vô nghiệm a. (m – 5)x2 – 4mx + m – 2 = 0 b. (m – 2)x2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 =0 c. (m – 2)x2 – 4mx + 2m – 6 = 0

Gia sư toán 10 tại Vinh - PT, BPT

Cho 2 hsố y=f(x) và y=g(x) có txđ lần lượt là Df và Dg. *Mđề chứa biến có 1 trong các dạng f(x) < g(x) , f(x) > g(x) , f(x) < g(x) , f(x) < g(x), được gọi là bphtrình một ẩn , x gọi là ẩn số và D gọi là txđ của bphương trình đó . *Số x0 D là một nghiệm của bpt f(x) < g(x) nếu f(x0) = g(x0) là mđề đúng.

Gia sư toán tại Vinh - Bài tập nâng cao BĐT

Khi gặp bài toán chứng minh bất đẳng thức, có thể nghĩ tới các hướng giải sau: 1. Dùng biến đổi tương đương, định nghĩa, tính chất BĐT 2. Dùng bất đẳng thức Cô-si cho các số không âm 3. Dùng bất đẳng thức Bunhiacopxki

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC TÌM GTLN VÀ GTNN

Tìm GTLN của một tích: A.B + Kiểm tra A, B > 0: A + B = const + Tích A.B đạt GTLN khi và chỉ khi A = B Tìm GTNN của một tổng: A + B + Kiểm tra A, B > 0: A.B = const

Video

Bản đồ