Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - BĐT chứa dấu GTTĐ

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh: a(b – c)2 + b(c – a)2 + c(a + b)2 > a3 + b3 + c3­ HD: BĐT Û (a + b – c)(b + c – a)(c + a – b) > 0.

Gia sư toán 10 tại tp Vinh - Bất đẳng thức Cô si

Cho a, b, c > 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau: 9(a3 + b3 + c3) ³ (a + b + c)3 HD: Áp dụng bài 3b) ta có: 9(a3 + b3 + c3) ³ 3(a + b + c)(a2 + b2 + c2) Từ đó ta được: 3(a2 + b2 + c2) ³ (a + b + c)2 Þ đpcm.

Gia sư toán lớp 10 thành phố Vinh - Bất đẳng thức

Cho a, b, c, d, e Î R. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a. a2 + b2 + c2 ³ ab + bc + ca b. a2 + b2 + 1 ³ ab + a + b c. a2 + b2 + c2 + 3 ³ 2(a + b + c)

Dạy kèm toán 10 tại thành phố Vinh - Hệ phương trình

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn số ax + by = c Vd: 2x + y = 4 2. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số Định thức : Khiđó,

Gia sư toán lớp 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng - Phương trình có chứa tham số - Phương trình tương đương. - Phép biến đổi tương đương.

Gia sư toán 10 tại tp Vinh - Hàm số

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như: + Định nghĩa hàm số. + Cách cho hàm số. + Đồ thị hàm số. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Tập hợp

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng bài giảng như: + Khái niệm về tập hợp. + Cách xác định một tập hợp. + Các tập hợp số thông dụng. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - Mệnh đề

- Các nội dụng bài giảng như: + Khái niệm về mệnh đề. + Mệnh đề chứa biến. + Mệnh đề phủ định. + Mệnh đề kéo theo. + Mệnh đề đảo – mệnh đề tương đương. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị. 2. Bài tập:

Gia sư toán 10 tại Vinh - Hàm số mũ và logarit

Định nghĩa hàm số mũ và hàm số logarit. + Sự biến thiên của hàm số mũ và hàm số logarit. + Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit. + Các phép tính về hàm số mũ và hàm logarit. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư toán lớp 10 ở tp Vinh - Hàm lượng giác ngược

+ Định nghĩa hàm số lượng giác: hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Miền xác định của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Sự biến thiên của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Đồ thị của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Các tính chất hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Toán 10 thành phố Vinh - Hàm lượng giác cơ bản

+ Định nghĩa hàm số lượng giác: hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Miền xác định của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Sự biến thiên của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Đồ thị của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Các tính chất hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Hàm số thực

+ Định nghĩa hàm số thực. + Các tính chất tổng quát của hàm số thực. + Các phép tính về hàm số. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Video

Bản đồ