Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - Mệnh đề

- Các nội dụng bài giảng như: + Khái niệm về mệnh đề. + Mệnh đề chứa biến. + Mệnh đề phủ định. + Mệnh đề kéo theo. + Mệnh đề đảo – mệnh đề tương đương. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị. 2. Bài tập:

Gia sư toán 10 tại Vinh - Hàm số mũ và logarit

Định nghĩa hàm số mũ và hàm số logarit. + Sự biến thiên của hàm số mũ và hàm số logarit. + Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit. + Các phép tính về hàm số mũ và hàm logarit. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư toán lớp 10 ở tp Vinh - Hàm lượng giác ngược

+ Định nghĩa hàm số lượng giác: hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Miền xác định của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Sự biến thiên của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Đồ thị của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Các tính chất hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Toán 10 thành phố Vinh - Hàm lượng giác cơ bản

+ Định nghĩa hàm số lượng giác: hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Miền xác định của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Sự biến thiên của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Đồ thị của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. + Các tính chất hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Hàm số thực

+ Định nghĩa hàm số thực. + Các tính chất tổng quát của hàm số thực. + Các phép tính về hàm số. - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

Gia sư toán 10 tại Vinh - Tập hợp

+ Khái niệm về tập hợp. + Cách xác định một tập hợp. + Quan hệ bao hàm và quan hệ đồng nhất. + Các phép tính về tập hợp.

Gia sư toán 10 tại Vinh - Thống kê

Chương” Chất Khí” được chia thành 6 bài như sau: cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí, quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ –Mariôt, quá trình đẳng tích, định luật Saclơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng - Phương trình có chứa tham số

Gia sư lớp toán tại tp vinh - Toán 10 HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ

HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

Video

Bản đồ