Gia sư môn Toán

»

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Bất đẳng thức Bu–nhia–cốp–xki

 BÀI 4. BẤT ĐẲNG THỨC BU-NHIA-CỐP-XKI

 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Bất đẳng thức Bu–nhia–cốp–xki

Với a, b, x, y Î R, ta có:  (ax + by)2 £ (a2 + b2)(x2 + y2). Dấu "=" xảy ra Û ay = bx.

Với a, b, c, x, y, z Î R, ta có: (ax + by + cz)2 £ (a2 + b2 + c2)(x2 + y2 + z2).

II.  BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 2. Chứng minh rằng: 

Bài 3.

a. Chứng minh rằng: |ab + bc + ca| ≤ a2 + b2 + c2

b. Cho a, b, c Î R \ {0}. Chứng minh: 

c. Cho a, b Î R, thỏa mãn a3 + b3 = 2. Chứng minh : a2 + b2 ≤ 2

Bài 4. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 5. Cho

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a. 3a2 + 4b2 ³ 7, với  3a + 4b = 7

b. 2a2 + 3b2 ³ 5 , với 2a + 3b = 5

Bài 2. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

TIN KHÁC

Video

Bản đồ