Thông báo

»

Đề, đáp án bài thi KHTN, KHXH liên trường THPT 2019

 * Môn Vật lí

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn Hóa học

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn Sinh học

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học (tất cả các mã đề): Tại đây 

 

* Môn Lịch sử:

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Lịch sử - Mã đề 301: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Lịch sử - Mã đề 302: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Lịch sử  (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn Địa lí:

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Địa lí - Mã đề 301: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Địa lí - Mã đề 302: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Địa lí (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn GDCD:

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn GDCD - Mã đề 301: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn GDCD - Mã đề 302: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn GDCD  (tất cả các mã đề): Tại đây

TIN KHÁC

Video

Bản đồ