Gia sư môn Vật Lý

»

Cách giúp học sinh dể nhớ công thức vật lí

 * BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ *

 

1.Khối lượng riêng

=>

Mau = đi về

Mẹ = về rồi

2.Quãng đường

 

Sống = vì tiền

3.Lực đẩy Ác-si-mét

 

Pha = con-cá-rô, vợ, ghê

Ép anh = vợ ghê cá-rô

Ép anh = vợ ghen đào

Ép a = rô ghê vê

4.Nhiệt lượng

 

Qua = cầu mới tới

Què = mà có tình

5.Điện trở

 

Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc

6.Cách đọc mã vạch điện trở

*Ba vòng đầu

Đen không, nâu một, đỏ hai

Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương

Năm xanh lá, sáu xanh dương

Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh.

*Vòng số 4 (trị số sai lệch (%))

Không màu hai chục

Bạc mười, vàng năm

Tiếp là nâu một, đỏ hai

Lục xanh lấy một chia hai, ra liền

*Lớp 10

1.Chạy cùng chiều

Trên đường kẻ chậm với người mau.

Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau.

Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.

Đường dài chia với khó chi nào

(còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)

2.CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều

 

Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình

 

Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là dấu trừ)

3.Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn)

 

Đời = anh Thiện bình

4.Tầm bay xa

 

Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2a)

Chia g cho khéo, bay xa ra liền!

5.Lực hấp dẫn

 

Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2)

(răng rụng rớt xuống dưới)

Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng

6.Gia tốc trọng trường

 

Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình]

 

Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)] tất cả bình}

7.Động năng

 

Em đau = nửa mình vất-vả (v2)

8.Thế năng

 

Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2)

9.Nhiệt nóng chảy

 

Quên = người em

10.Nhiệt hóa hơi

 

Quên = Lan em

11.Lực căng bề mặt

 

Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma (s)

Ép căn = lãi nhân trùng

12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn 

 

Hồn = tứ mã xích (s) trên (đàn gà rô)

13.Độ cứng lò xo

 

Kem của em sẽ chảy lỏng

Khô = em sẽ cháy lan

Khóc = em sẽ chạnh lòng

(Ô) kìa! Em sâu trên lúa

14. Nội năng

 

Anh + Quân = Ú

*Lớp 11

 1. Điện dung

 (k=9.109  N.m2/C2 )

Cua em xào (S) /[bốn biển (p) không dùng]

Con em sao em-không /đánh

Cưa em sao em-không /đứt

 1. U = Ed

U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu)

 1. Q = CU

Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú

 1. F = qE

Phải quên em

 1. A = qU

Anh quên ư ?

U = A/q

Ừ anh /quên

 1. A = qEd

Anh quánh em đau /Anh quên em đi

 1. Hiệu điện thế

UMN = AMN /q = VM – VN

U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – VN)

 1. Năng lượng điện trường

 

Nửa củ

(Hôm) wa, em vẽ (VE2) / (tám pi ka)

 1. Điện tích

 

Quậy ít thôi!

Bánh quy = bánh ít

10.Điện năng

A=I.U.t=U.I.t

Ai = I.u tôi

Anh = uống ít thôi

11.Công suất

 

Phải = uống-bình /rượu

12.Ghép điện trở + tụ điện + lò xo

//

Nt

I=SIi

I=Ii

Q=SQi

Q=Qi

U=Ui

U=SUi

  

C=SCi

 

K=SKi

 

l=li

l=Sli

  
  

-Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng bình

-Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng bình

+ Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông minh đó!

+ U đặc trưng cho cách mắc

+ I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại

+ R ngược với C

=> R// là Cnt (cùng cách tính)

=> R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*)

+ C giống K

+ K cùng f2 (cách tính t.tự)

+ f2 ngược với T2 (*)

13.Tranzito

Các cực B, C, E

Ba cô em

Bồ của em

14.Tirixto SCR

Các cực A, K, G

Anh không ghen

15.Bán dẫn

+p-n-p

n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng vào (E => B)

+n-p-n

n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng ra (B => E)

16.Định luật Faraday

 

Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm

 1. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Lorenxơ) => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f Lorenxơ , sự chuyển động  của điện tích tạo dòng điện I)

+Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều Itừ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương của nguồn.

18.Lực từ

 

Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo)

19.Mômen ngẫu lực từ

 

Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm)

20.Lực Lorenxơ

 

Fải |quên| vợ bé sợ (vợ, bỏ)

21.Từ thông qua diện tích S

 

Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc (bé, nhỏ)

 

Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn)

 

Phi lí

22.S.đ.đ cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động

 

Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ)

23.Suất điện động tự cảm

etc = L.DI/Dt

Em lỡ yêu /tôi

24.Từ trường ống dây

 

Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu

25.Hệ số tự cảm

 

Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Lan-nhỏ)

26.Năng lượng từ trường ống dây

 

 

Nửa lỉ

Nửa hả

27.Khúc xạ ánh sáng

n1.sini=n2.sinr

Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ

Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr)

28.Vận tốc ánh sáng

c=n.v 

Chồng nhiều vợ

29.Lăng kính

A= r1+r2 

Anh => rờ

D= i1+i2 -A 

Để = í trừ anh

30.Quy ước về dấu

Gương cầu, em lồi, anh lõm (1)

Thấu kính, em lõm, anh lồi (2)

(1) người thuộc lớp...

(2) bpsd

31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu

Song => tiêu (tiêu điểm)

Tiêu => song

Tâm => đối (dội ngược lại)

Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính)

32.Độ bội giác kính lúp

 

+Gạo-lức

Trên:  không-luộc đỏ

Dưới: lửa cộng dấu

+Ghen (ghét)

Trên: không đập (đánh)

Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (|d’|)

33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv

 

Trên đè, dưới ép

Dê đây

Gà-luộc-vô cùng = dây đậu

*Lớp 12

 1. Góc quay

 

Phi = ôm tôi

 1. Tốc độ góc

 

Ôm = hay bị ép

 1. Tốc độ dài

 

Vua = ôm rắn

Vợ = vừa ôm vừa rờ

 1. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng

 

Ai = muốn rụng răng

 1. Pt đ.l.h vật rắn quay...

 

Mua = ít gạo-màu

 1. Mômen động lượng

 

Lớn = ít ôm

+Đối với chất điểm

 

Lớn = muốn vợ rồi

 1. Gia tốc r.rọc có khối lượng

 

+ : khối lượng gây ra gia tốc  của hệ thống

= : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai bên ròng rọc

Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với tình yêu (I) chia rượu-bình]

 1. Vận tốc cực đại

 

Vợ = ôm anh

 1. Gia tốc cực đại

 

Anh = ôm-bình anh

10.CT độc lập th.gian

 

Anh-bình = xạo-bình (x2) cộng {[vợ chưa (chia) ôm] tất cả bình}

11.Chu kì

=> t=n.T

Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn

Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh

12.Thế năng

 

Bị cột (thế năng) => tính theo cos

13.Động năng

 

Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin

14.Cơ năng

 

Em bằng con (k) ảnh chia hai

15.Tần số góc và chu kì

 

Ốm thì cân (cbhai) (không / mập)

+Độ cứng

 

Không = ôm bình mập

 

Kìa = chàng-mập ôm-bình

 

Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc

 

Ốm = cần (gạo/ lức)

 

Tui = hay bị cắn lên ghẻ

Tiền = hai bị căng lúa /gạo

 

Ốm = cần (mua đầu gà chia ai (I))

Ốm = cần [mong gặp được (ai ở dưới)]

 

Tôi = hay bị canh (cbhai) [ai /(mê đá gà)]

Tôi = hay bị cắn trên ít, dưới máu ga dữ

 

Ốm = cần cá-rô sào gừng chia măng

16.Con lắc lò xo thẳng đứng

 

Anh lớn (hoặc bằng) a lô thì Fmin = 0

17.Thế năng con lắc (gốc ở VTCB)

 

Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch)

18.Sự biến thiên chu kì con lắc đơn

 

Đời tôi = tôi nhân (trên hoa dưới rượu cộng nửa hệ dài thiên biến nhiệt)

 

Tỉ đối chu kì = hệ dài chia nửa nhân nhiệt biến thiên cộng với chiều cao trên bán kính

19.Gia tốc do F-điện gây ra

 

Anh-điện = quánh |út| /(muốn điên)

20.Vận tốc con lắc đơn

 

Vợ = cắn [ hai lít gạo nhân (con nhỏ trừ con lớn)]

21.Lực căng

 

Thương = em gần chết + em vẫn^2 /lòng

Thương = em.gặp.chị + em.về^2/ lần

Tìm = gặp mà chi + vì mình vẫn chia li

 

Thương = mẹ già nhân (3 con nhỏ trừ 2 con đầu)

22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn bi A trước khi va chạm là

 

Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia má nhỏ)

 

23.Bước sóng

 người-ta-không là chồng tôi

 người-ta là vợ tôi

24.Độ lệch pha của hai sóng

 

Lệch-pha = hai bị đạp lên người

Đèn-pha = hay bị xẹt lên người

 1. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, vuông pha từ Dj (dđđh) sang d (sóng)

Ta chia 2 rồi thay p thành l (chia 2p rồi nhân l)

 1. Sóng tổng hợp có biên độ

+Max khi

 

Đảo = nhớ người

+Min khi

 

Đảo = lẻ người chia hai

Đảo = nhớ người cộng nửa người

 1. Thí nghiệm Y-âng

+=> bước sóng

Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng

+Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc k

 

Ít = khi người đạp lên anh

+=> bước sóng

Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng (l)

 1. Hiệu quang trình

 

Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã

 1. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song

 

Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh

 1. Cảm kháng

 

Ôm lâu

 1. Dung kháng

 

Nghịch đảo ôm chặt

Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo

 1. Quang điện trở

S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên)

 1. Sóng điện từ

 

Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ)

 1. Tần số góc riêng

 

Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy]

 1. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây

 

Em-không = ôm anh Phi-o

 1. Hệ số phẩm chất

 

Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn

 1. Máy gia tốc Xiclotrôn

 

Rượu = vợ mua trên (quê Bác)

Rượu = mua về chia (em bé)

 1. Công thức Anhxtanh

 

Em = hai fai = hao phí

 1. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K

 

Phê-phán = hai em khóc

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ