Gia sư môn tiếng Anh

»

CÁCH GỌI TÊN SINH VIÊN

 -- CÁCH GỌI TÊN SINH VIÊN --

1. Freshman -- /'freʃmən/ -- Sinh viên Đại Học năm nhất

2. Sophomore -- /'sɔfəmɔ:/ -- Sinh viên Đại Học năm 2

3. Junior -- /'dʤu:njə/ -- Sinh viên Đại Học năm 3

4. Senior -- /'si:njə/ -- Sinh viên Đại Học năm 4 (hoặc hơn)

TIN KHÁC

Video

Bản đồ