Gia sư môn tiếng Anh

»

111 câu thành ngữ bằng tiếng Anh

 [ĐÂY LÀ 111 CÂU THÀNH NGỮ BẰNG TIẾNG ANH]

1. Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways

2. Trèo cao té đau
The greater you climb, the greater you fall.

3. Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.

4. Tay làm hàm nhai
No pains, no gains

5. Phi thương, bất phú
Nothing ventures, nothing gains

6. Tham thì thâm
Grasp all, lose all.

7. Có mới nới cũ
New one in, old one out.

8. Của thiên trả địa.
Ill-gotten, ill-spent.

9. Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.

10. Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.

11. Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.

12. Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.

13. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose.

14. Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.

15. Thùng rỗng (thì) kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.

16. Hoạ vô đơn chí.
It never rains but it pours. (Misfortunes never comes in singly)

17. He who excuses himself, accuses himself.
Có tật (thì hay) giật mình.

18. Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is blind.

19. Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.

20. Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder.

21. Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar.
Better die on your feet than live on your knees.

22. Có còn hơn không.
Something better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have.

23. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.

24. Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do.

25. Tham thực, cực thân.
Don't bite off more than you can chew.

26. Sinh sự, sự sinh.
Don't trouble trouble till trouble troubles you

27. Rượu vào, lời ra.
Drunkenness reveals what soberness conceals.

28. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.

29. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools.

30. Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat.

31. Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune.

32. Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush.

33. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls.

34. Chí lớn thường gặp nhau,
Great minds think alike.

35. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together

36. Đánh chết cái nết không chừa.
Habit is the second nature

37. Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other haaalf lives

38. Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does

39. Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend

40. Giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

41. Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing

42. No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly
Honesty is the best policy
If we can't as we would, we must do as we can

43. Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth

44. Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none

45. Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too

46. Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts

47. Xem việc biết người.
Judge a man by his work

48. Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that ye be not judged

49. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.

50. Cha nào, con nấy.
Like father, like son

51. Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

52. Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong

53. Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love

54. Ăn miếng trả miếng.
Tit For Tat
Measurefor measure
An Eye For An Eye
Tooth For A Tooth.

55. Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own cause

56. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing

57. Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher

58. Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine

59. Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another

60. Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

61. Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize

62. Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner

63. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin

64. Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent

65. Chín người, mười ý.
So many men, so many minds

66. Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.

67. Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.(Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)
Still waters run deep

68. Càng đông càng vui.
The more, the merrier

69. Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire
Where ther is smoke, there is fire

70. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall

71. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man

72. Tai vách, mạch rừng.
Two wrongs do not make a right

73. Walls have ears
Bụng làm, dạ chịu.

74. Gieo Gió Gặp Bảo
We reap as we sow

75. Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches

76. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the cat is away, the mice will play

77. Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

78. Chứng Nào Tật Nấy.
Who drinks, will drink again

79. Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

80. Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold

81. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is much thicker than water.

82. Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.

83. Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.

84. Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.

85. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

86. Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
Old soldiers never die. Young ones do.

87. Thùng rổng thì kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.

88. Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
Joy may be a wiser. But sorrows sure is free

89. Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
An eye for an eye, a tooth for a tooth.

90. Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.

91. Cười là liều thuốc tốt nhứt
laughter is the best medicine.

92. Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall.

93. Đường đi ở miệng
He that has a tongue in his head may find his way anywhere.

94. Đừng đùa với lửa
Fire is a good servant but a bad master.

95. Chết vinh còn hơn sống nhục
Better a glorious death than a shameful life.

96. Cái nết đánh chết cái đẹp
Handsome is as handsome does.

97. Rượu vào, lời ra
Drunkness reveals what soberness conceals.

98. Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent.

99. Hóa thù thành bạn
Make your enemy your friend.

100. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Scratch my back; I'll scratch yours.

101. Quyết chiến quyết thắng.
Play to win!

102. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall.

103. Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.
Sauce for the goose is sauce for the gander.

104. Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.

105. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laughter is the best medicine.

106. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin

107. Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

108. Muộn còn hơn không
Better late than never

109. Love me, love my dog.
Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

110. You owe blood, pay with blood.
Nợ máu trả bằng máu.

111. Spare the rod spoil the child.
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ