Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 5

 Liên tục cập nhật các lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Lý 

 12

Hưng Lộc 

giáo viên 

 đã nhận

2

Lý 

 7

 1

Hà Huy Tập 

Sinh viên nữ 

 đã nhận

3

Lý 

 12

Hưng Dũng 

 giáo viên nữ

 đã nhận

4

 Tiếng Nga

13 

 Hưng Chính

 biết tiếng Nga

 đã nhận

5

Lý 

 6

 1

 Hồng Sơn

 giáo viên

 đã nhận

6

 Hóa

 11

 1

 Lê Mao

 giáo viên

 đã nhận

7

 Toán

 12

 1

 Cửa Nam

 snh viên nữ

 đã nhận

8

Hóa 

11 

 1

Hưng Đông 

 giáo viên nữ

đã nhận 

10

 Luyện chữ

đi làm 

Bến Thuỷ 

 sinh viên nữ

đã nhận 

11

Toán

 7

 1

 Quang Trung

giáo viên nữ 

đã nhận 

12

 Văn

13 

Nhà giáo viên

Xin học ghép  

đã nhận 

13

Sử 

13 

Nhà giáo viên

Xin học ghép 

 đã nhận

14

Địa 

13 

Nhà giáo viên

Xin học ghép 

 đã nhận

15

Toán 

Hưng Bình 

gv / sv nam 

 đã nhận

16

Toán, Tv 

 Hồng Sơn

gv nữ 

 đã nhận

17

 Toán

 1

Cửa Nam 

giáo viên nữ 

đã nhận 

18

 Toán

Quán Bánh 

giáo viên nữ 

 đã nhận

19

Toán 

13 

 1

 Nhà giáo viên

Xin học ghép 

 đã nhận

20

 Lý

13

 1

Nhà giáo viên 

Xin học ghép 

 đã nhận

21

Hoá 

13 

 1

Nhà giáo viên 

Xin học ghép 

 đã nhận

22

Toán 

 1

 Quang Trung

giáo viên 

 đã nhận

23

 Toán

12 

 Hà Huy Tập

giáo viên nữ 

 đã nhận

24

Toán, Lý 

 1

 Hưng Bình

Sinh viên nữ 

 đã nhận

25

 Toán, Lý

 Lê Lợi

giáo viên nữ 

 đã nhận

26

Tiếng Pháp 

Lê Lợi 

 gv, sv nữ

 đã nhận

27

 Toán

 8

 1

 Bến Thủy

giáo viên 

 Đã nhận

28

Lý 

 10

 1

Bến Thủy 

giáo viên 

 đã nhận

29

 Hóa

 10

 1

 Bến Thủy

giáo viên 

 đã nhận

30

 Anh

10 

 Bến Thủy

 giáo viên nữ

 Đã nhận

 

Video

Bản đồ