Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 6

 Liên tục cập nhật các lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

 

1

 Toán

10 

 Hồng Sơn

 giáo viên nữ

 đã nhận

2

 Toán

 10

Lê Mao 

giáo viên nữ 

 đã nhận

 3

Toán 

Trung Đô 

giáo viên 

đã nhận 

 4

Toán 

 Nghi Phú

giáo viên nữ 

đã nhận 

5

 Anh

 11

 Nhà giáo viên

 giáo viên nữ

 đã nhận

 6

Hóa 

10 

Cửa Nam 

 giáo viên nữ

 đã nhận

7

Hoá 

 10

Đông Vĩnh 

sv / gv nữ 

đã nhận 

 8

Toán 

10 

 1

 Đông Vĩnh

sv / gv nữ 

 đã nhận

 9

Văn 

 Lê Mao

sv / gv 

đã nhận 

 10

 Anh

 12

 1

Nhà giáo viên 

giáo viên 

 đã nhận

 11

 Toán, TV

 5

Vinh Tân 

sinh viên nữ 

đã nhận 

 12

Toán 

 Lê Lợi

sinh viên nữ 

 đã nhận

13

Tiếng Nhật 

 du học

30 

Tại trung tâm 

giáo viên 

 đã nhận

 14

Toán 

10 

Lê Mao 

giáo viên nữ 

 đã nhận

 15

Lý 

12 

Trường Thi 

giáo viên 

đã nhận 

 16

 Lý

12 

 1

 Bến Thuỷ

 giáo viên nam

đã nhận 

 17

Hoá 

12 

 1

 Hưng Bình

giáo viên nữ 

 đã nhận

 18

 Hoá

 12

 1

Bến Thuỷ 

giáo viên 

 đã nhận

 19

Đồ họa 

 đi làm

Quang Trung 

gv / sv 

 đã nhận

 20

Toán 

10 

Hà Huy Tập 

sv/gv nữ 

đã nhận 

 21

 Toán

 12

 1

Bến Thủy 

giáo viên nữ 

đã nhận 

 22

 Toán

 12

 1

Hưng Bình 

 giáo viên

 đã nhận

 23

 Hoá

12 

 1

 Hưng Bình

giáo viên 

 đã nhận

 24

 Sinh

12 

 1

Hưng Bình 

giáo viên 

đã nhận 

25 

Anh 

Hưng Dũng 

giáo viên 

 đã nhận

26

 Toán

 11

Hồng Sơn 

sinh viên nam 

đã nhận 

27 

 Lý

11 

 1

Hồng Sơn 

sinh viên nam 

đã nhận 

28

Hoá 

11

 1

Hồng Sơn 

sinh viên nam 

đã nhận 

29 

 Toán

 Hưng Bình

giáo viên nữ 

đã nhận 

30

 Toán

Đông Vĩnh 

giáo viên nữ 

đã nhận 

 

 

 

Video

Bản đồ