Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 9

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Văn

121Nghi Lộc giáo viên  đã nhận

2

Sử 

 12Nghi Lộc  giáo viên đã nhận

3

Địa 

 12 1Nghi Lộc  giáo viên đã nhận

4

 Toán

 1Hưng Chính  giáo viên nữđã nhận 

5

 Văn

 9 1Hưng Chính giáo viên nữ đã nhận 

6

 Hoá

12  2Lê Lợi giáo viên  đã nhận

7

 Toán

 9 1TT Hưng Nguyên giáo viên nữ  đã nhận

8

 Anh

Lê Lợi  sinh viênđã nhận 

9

Lý 

 12Quang Trung giáo viên đã nhận 

10

 Văn

 9Hưng Dũng giáo viên  đã nhận

11

Toán 

12  3Bến Thuỷ sinh viên nữ đã nhận 

12

Toán 

12 Bến Thuỷsinh viên nữ đã nhận 

13

 Anh

12 Hưng Lộc sinh viên nữ đa nhận 

14

 Toán

 Hưng Lợi sinh viên / gv đã nhận

15

 Hoá

 12Quán Bàu giáo viên đã nhận 

16

 Hoá

 11Bến Thuỷ sinh viên  đã nhận

17

Toán 

 9 1Quán Bàu giáo viên đã nhận 

18

Lý 

11  Bến Thuỷgiáo viên nữ đã  nhận 

19

Anh 

 11Bến Thuỷ giáo viên nữ đã nhận 

20

 Toán

Lê Lợi giáo viên  đã nhận

21

Lý 

12 Quán Bàu sinh viên 

 đã  nhận

22

Toán 

 12Hà Huy Tập giáo viên  đã nhận

23

 Anh

 9 1Quán Bàu sinh viên  đã nhận

24

 Anh

12  1 Hưng Lộcgiáo viên đã nhận

25

 Toán

 11 1Lê Lợi  giáo viên nữ đã nhận

26

Hoá 

11  Lê Lợigiáo viên nữ  đã nhận

27

 Sinh

12  1Hà Huy Tập giáo viên nữ  đã nhận

28

 Lý

 12 4Quán Bàu giáo viên  đã nhận

29

 Anh

12  2Bến Thuỷ giáo viên nữ  đã nhận

30

 Toán

 12Hưng Bình sinh viên

đã nhận 

 

Video

Bản đồ