Môn Toán:                    Mã 101 tảii về tại đây

                                     Mã 102 tải về tại đây

Môn Ngữ Văn:             Đề tải về tại đây

Môn Tiếng Anh:           Mã 401 tải về tại đây

                                    Mã 402 tải về tại đây

Môn Vật Lý:                 Mã 201 tải về tại đây

                                    Mã 202 tải về tại đây

Môn Hóa học:             Mã 201 tải về tại đây

                                   Mã 202 tải về tại đây

Môn Sinh học             Mã 201 tải về tại đây

                                   Mã 202 tải về tại đây

Môn Lịch sử               Mã 301 tải về tại đây

                                   Mã 302 tải về tại đây

Môn Địa lí                   Mã 301 tải về tại đây

                                   Mã 302 tải về tại đây

Môn GDCD                Mã 301 tải về tại đây

                                   Mã 302 tải về tại đây