Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc

 Họ tên gia sư: Nguyễn Thị Ngọc

Năm sinh: 1980

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Gia sư môn: Tiếng Anh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận (ưu tiện mạn Hưng Nguyên)

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ