Gia sư môn Toán

»

Những công thức toán học cần nhớ - Gia sư môn Toán lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tại Vinh

 Những công thức toán học cần nhớ

I. Đại số

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit

II. Lượng giác

1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giácTIN KHÁC

Video

Bản đồ