Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại tp Vinh - Hàm số

 HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định nghĩa hàm số.

  + Cách cho hàm số.

  + Đồ thị hàm số.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập bao gồm hai dạng toán về hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số. Tập Xác Định – Đồ Thị

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về hàm số:

 + Dạng 1: tìm tập xác định của hàm số.

 + Dạng 2: tìm giá trị của hàm số, điểm trên đồ thị.

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ .

HÀM SỐ - SỰ BIẾN THIÊN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định nghĩa hàm số.

  + Cách cho hàm số.

  + Đồ thị hàm số.

  + Sự biến thiên của hàm số.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập về sự biến thiên của hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số - Sự Biến Thiên.

 

*** Qua bài học này, giúp các bạn nhớ lại các kiến thức về tập xác định và phương pháp tìm sự biến thiên của hàm số. Những kiến thức này là nền tảng để giải các bài tập về khảo sát hàm số trong chương trình toán lớp 12.

HÀM SỐ - TÍNH CHẲN LẺ CỦA HÀM SỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập xác định hàm số.

  + Cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số - Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số.

 

*** Qua bài học này, giúp các bạn nhớ lại các kiến thức về tập xác định và phương pháp tìm tính chẵn lẻ của hàm số. Những kiến thức này là nền tảng để giải các bài tập về khảo sát hàm số trong chương trình toán lớp 12.

HÀM SỐ BẬC NHẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Hàm số bậc nhất.

  + Hàm số hằng.

  + Hàm số chứa trị tuyệt đối.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập về hàm số bậc nhất được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Nhất.

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng của hàm số bậc nhất và phương pháp giải một số bài tập hàm số bậc nhất. Đây là dạng toán quan trọng có trong các đề kiểm tra và đê thi học kỳ.

HÀM SỐ BẬC NHẤT ( TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Hàm số bậc nhất.

  + Hàm số hằng.

  + Hàm số chứa trị tuyệt đối.

  + Viết phương trình đường thẳng.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập về hàm số bậc nhất được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Nhất (Tiếp Theo).

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng của hàm số bậc nhất và phương pháp giải một số bài tập hàm số bậc nhất. Đây là dạng toán quan trọng có trong các đề kiểm tra và đê thi học kỳ.

HÀM SỐ BẬC HAI

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập xác định.

  + Chiều biến thiên.

  + Đồ thị.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 10 bài tập khảo sát hàm số bậc hai được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Hai.

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết dạng hàm số bậc hai và phương pháp khảo sát hàm số bậc hai. Đây là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 10 và sẽ có trong nội dung ôn tập thi học kỳ và kiểm tra.

HÀM SỐ BẬC HAI ( TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập xác định.

  + Chiều biến thiên.

  + Đồ thị.

  + Các dạng toán của hàm số bậc hai

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 5 bài tập  viết phương trình của hàm số bậc hai được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Hai ( Tiếp Theo).

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết thêm một dạng bài tập của hàm số bậc hai và phương pháp giải bài tập dạng này. Đây là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 10 và sẽ có trong nội dung ôn tập thi học kỳ và kiểm tra.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ