Gia sư môn Toán

»

Gia sư lớp 10 ở tp Vinh - Tập hợp

  TẬP HỢP.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng bài giảng như:

  + Khái niệm về tập hợp.

  + Cách xác định một tập hợp.

  + Các tập hợp số thông dụng.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập về các dạng toán tập hợp được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

TẬP CON – TẬP HỢP BẰNG NHAU.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong  bài giảng như:

  + Tập hợp rỗng

  + Tập con.

  + Tập hợp bằng nhau.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 9 bài tập về các dạng toán tập con – tập hợp bằng nhau được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Tập Con – Tập Hợp Bằng Nhau.

*** Qua bài giảng này, các bạn sẽ hiểu được thế nào là tập hợp con, tập hợp bằng nhau và phương pháp giải các bài tập về tập con và tập hợp bằng nhau. Đây là vấn đề trọng tâm trong chương 1 sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi giữa kỳ.

Vấn đề: Tập Hợp

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là tập hợp, phương pháp xác định một tập hợp và cách giải các bài tập về tập hợp. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 10.

CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Giao của hai tập hợp.

  + Hợp của hai tập hợp.

  + Hiệu của hai tập hợp.

  + Phần bù của hai tập hợp.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với hơn 10 bài tập bao gồm hai dạng toán về tập hợp được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Các Phép Toán Tập Hợp.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng toán về tập hợp:

 + Dạng 1: cho 2 tập hợp, yêu cầu tìm giao – hợp – hiệu – bù của tập hợp đó.

 + Dạng 2: Tìm tập hợp thoả một điều kiện cho trước.

 

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ 1.

CÁC TẬP HỢP SỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập hợp số tự nhiên.

  + Tập hợp số nguyên.

  + Tập hợp các số thực R.

  + Các tập con của R.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với hơn 10 bài tập bao gồm các bài tập về tập hợp số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Các Tập Hợp Số.

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các tập hợp số, phương pháp giải các bài tập về tập hợp số. Đây là những dạng kiến thức cơ bản về tập hợp và là nội dung quan trọng trong ôn tập thi học kỳ.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ