Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 11 tại Vinh - Tổ hợp và xác suất

 HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với gần 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập áp dụng cho hai quy tắc đếm cơ bản. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Hai quy tắc đếm cơ bản.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được hai quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng và quy tắc nhân, các dạng bài tập về hai quy tắc này và phương pháp giải các bài tập dạng này. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 11.

HOÁN VỊ  

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm hoán vị

  + Số các hoán vị

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về hoán vị. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Hoán vị

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thế nào là hoán vị, số các hoán vị và phương pháp giải các bài tập về hoán vị. Dạng toán này tương đối là khó và đây là kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao hơn về hoán vị.

CHỈNH HỢP

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm chỉnh hợp

  + Số các chỉnh hợp

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 9 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về bài toán chỉnh hợp. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Chỉnh hợp

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là chỉnh hợp, số các chỉnh hợp và phương pháp giải các bài tập về chỉnh hợp. Dạng toán này tương đối là khó và đây là kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao hơn về chỉnh hợp.

TỔ HỢP

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm tổ hợp

  + Số các tổ hợp

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về dạng toán tổ hợp. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Tổ hợp.

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là tổ hợp, số các tổ hợp và phương pháp giải các bài tập về tổ hợp. Dạng toán này tương đối là khó và đây là kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao hơn về tổ hợp.

NHỊ THỨC NIUTON

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khai triển các đẳng thức

  + Công thức tổng quát của nhị thức Niuton

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về dạng toán nhị thức Niuton. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Nhị thức Niuton.

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được nhắc lại cách khai triển các đẳng thức, công thức tổng quát nhị thức Niuton và phương pháp giải các bài tập khai triển nhị thức Niuton. Đây là những kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao về nhị thức Niuton trong luyện thi đại học.

BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…

  + Xác suất của biến cố: định nghĩa, ký hiệu,….

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 5 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về biến cố và xác suất của biến cố. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Biến cố và xác suất của biến cố.

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ hiểu được thế nào là biến cố, xác suất xảy ra biến cố và phương pháp giải các bài tập về biến cố và xác suất của biến cố. Đây là dạng toán trừu tượng và khó.

BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…

  + Xác suất của biến cố: định nghĩa, ký hiệu,….

 - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập áp dụng cho dạng toán về biến cố và xác suất của biến cố. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố.

 

***Bài giảng này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập về biến cố và xác suất của biến cố, phương pháp giải các bài tập biến cố nâng cao và một số chú ý khi giải dạng toán này. 

CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập ví dụ minh hoạ cho các quy tắc tính xác suất. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Các quy tắc tính xác suất

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được biết được các kiến thức cơ bản về các qui tắc tính xác suất như: biến cố hợp, biến cố xung khắc, quy tắc cộng, biến cố giao, biến cố tập hợp,…….

BÀI TẬP CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 4 bài tập minh hoạ mỗi bài tập đều có các phần nhỏ là mỗi câu hỏi về dạng toán các qui tắc tính xác suất . Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Bài tập các qui tắc tính xác suất

 

*** Bài giảng này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập về dạng toán các qui tắc xác suất, phương pháp giải các bài tập các quy tắc xác suất nâng cao và một số chú ý khi giải dạng toán này. 

TỔ HỢP & XÁC SUẤT – BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết biến cố ngẫu nhiên rời rạc

         -       Các khái niệm.

         -       Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.

-       Kỳ vọng.

-       Phương sai và độ lệch chuẩn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ