Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán lớp 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết phương trình

           -       Phương trình 1 ẩn.

           -       Điều kiện của phương trình.

           -       Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng

           -       Phương trình có chứa tham số

           -       Phương trình tương đương.

           -       Phép biến đổi tương đương.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT Y = AX + B

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Khái niệm phương trình bậc nhất.

  + Phương pháp giải phương trình bậc nhất.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 10 bài tập bao gồm hai dạng toán về phương trình bậc nhất được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Bậc Nhất: y =  ax + b

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về phương trình bậc nhất:

 + Dạng 1: giải và biện luận phương trình bậc nhất.

 + Dạng 2: định m để phương trình thỏa điều kiện cho trước.

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ .

 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn.

  + Một vài trường hợp đạc biệt.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập bao gồm hai dạng toán về phương trình bậc hai được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về phương trình bậc hai:

 + Dạng 1: giải và biện luận phương trình bậc hai.

 + Dạng 2: chứng minh.

Đây là dạng toán quan trọng, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ.

 

ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIET

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định lý Viet thuận.

  + Định lý Viet đảo.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập bao gồm hai dạng toán ứng dụng định lý viet vào giải  bài tập được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Ứng Dụng Định Lý Viet

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về ứng dụng định lý viet vào giải bài tập:

 + Dạng 1: Nhẫm nghiệm tìm hai số.

 + Dạng 2: Tìm biểu thức có chứa 2 nghiệm x1; x2.

Đây là dạng toán quan trọng, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ.

 

ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIET (TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định lý Viet thuận.

  + Định lý Viet đảo.

  + Dấu của các nghiệm bất phương trình.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập về ứng dụng định lý viet vào giải  bài tập được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Ứng Dụng Định Lý Viet (tiếp theo)

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thêm dạng toán: định tham số để phương trình bậc hai có hai nghiệm thỏa điều kiện cho trước. Đây là dạng toán quan trong có trong nội dung ôn thi và các đề thi học kì, đề kiểm tra.

 

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

  + Phương pháp giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 5 bài tập về phương trình chứa giá trị tuyệt đối được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình chứa giá trị tuyệt đối, phương pháp giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối. Đây là những kiến thức cơ bản, là nền tảng để giải các bài tập về phương trình trong chương trình toán lớp 12.

 

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Phương trình chứa căn thức.

  + Phương pháp giải phương trình chứa căn thức.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập về phương trình chứa căn thức được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Chứa Căn Thức.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình chứa căn thức, phương pháp giải phương trình chứa căn thức. Đây là những kiến thức cơ bản, là nền tảng để giải các bài tập về phương trình trong chương trình toán lớp 12. 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ