Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán lớp 10 tại thành phố Vinh - Thống kê

 BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết Tần số và Tần suất

           -       Các khái niệm về thống kê.

           -       Kiểm tra kiến thức lý thuyết thông qua các ví dụ minh họa.

           -       Bảng phân bố Tần số - Tần suất và các ví dụ minh họa.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

 

BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết Tần số và Tần suất ghép lớp

           -       Các khái niệm về thống kê.

           -       Kiểm tra kiến thức lý thuyết thông qua các ví dụ minh họa.

           -       Bảng phân bố Tần số - Tần suất và các ví dụ minh họa.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ