Gia sư môn Toán

»

Gia su taon 11 tai Vinh - Dãy số, cấp số

 CẤP SỐ CỘNG (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         -       Các khái niệm.

         -       Các tính chất.

-       Các dạng toán liên quan đến cấp số cộng.

+ Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số cộng.

+ Dạng 2: Chứng minh 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số cộng.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

CẤP SỐ CỘNG (TIẾT 2)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         -       Các khái niệm.

         -       Các tính chất.

-       Các dạng toán liên quan đến cấp số cộng.

+ Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số cộng.

+ Dạng 2: Chứng minh 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng.

+ Dạng 3: tìm điều kiện của tham số đệ bộ số lập thành cấp số cộng.

+ Dạng 4: tìm các phần tử của cấp số cộng.

+ Dạng 5: tính tổng.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số cộng.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

CẤP SỐ NHÂN (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         -       Các khái niệm.

         -       Các tính chất.

-       Các dạng toán liên quan đến cấp số nhân.

+ Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số nhân.

+ Dạng 2: Chứng minh bộ số lập thành một cấp số nhân.

+ Dạng 3: tìm điều kiện của tham số đệ ba số lập thành cấp số nhân.

+ Dạng 4: tìm các phần tử của một cấp số nhân.

+ Dạng 5: tính tổng.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ