Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - Mệnh đề

 MỆNH ĐỀ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng bài giảng như:

  + Khái niệm về mệnh đề.

  + Mệnh đề chứa biến.

  + Mệnh đề phủ định.

  + Mệnh đề kéo theo.

  + Mệnh đề đảo – mệnh đề tương đương.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 6 bài tập bao gồm các dạng toán về mệnh đề được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Mệnh Đề

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là mệnh đề, các loại mệnh đề và phương pháp giải bài tập về mệnh đề. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 10 và có trong các đề thi và đề kiểm tra.

MỆNH ĐỀ ( TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng bài giảng như:

  + Các ký hiệu toán học.

  + Phủ định của mệnh đề có ký hiệu.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 5 bài tập bao gồm các dạng toán về mệnh đề được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Mệnh Đề (Tiếp Theo)

 

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là mệnh đề, các loại mệnh đề và phương pháp giải bài tập về mệnh đề. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 10 và có trong các đề thi và đề kiểm tra.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ