Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Đạo hàm

 VĐ1. TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý định nghĩa đạo hàm

         -       Định nghĩa đạo hàm tại một điểm.

         -       Định lý đạo hàm.

-       Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

-       Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ2. Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA ĐẠO HÀM – LẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết ý nghĩa hình học của đạo hàm – lập phương trình tiếp tuyến

-       Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

-       Lập phương trình tiếp tuyến

+ Loại 1: Phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x0;y0)(C).

+ Loại 2: Phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc

+ Loại 3: Tiếp tuyến đi qua điểm A cho trước.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ1. ĐẠO HÀM CỦA TỔNG – HIỆU – TÍCH – THƯƠNG

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của tổng – hiệu – tích - thương

-       Đạo hàm tại một điểm.

-       Đạo hàm của một hàm số cơ bản.

-       Các quy tắc Tổng – Hiệu – Tích – Thương.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm hợp

-       Định nghĩa đạo hàm hợp.

-       Các phương pháp tính đạo hàm hợp.

-       Các dạng đạo hàm hợp.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

-       Đạo hàm của hàm số sin.

-       Đạo hàm của hàm số cosin.

-       Đạo hàm của hàm số tan.

-       Đạo hàm của hàm số cotan.

-       Định lý.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ2. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM CỦA HÀM HẰNG

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc ngược lại, hoặc vế trái và vế phải cùng bằng một biểu thức trung gian.

Đạo hàm của hàm số bằng 0 thì suy ra hàm số đó là hàm hằng (vì (C)’ = 0 với C là hằng số).

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

VĐ3. TÍNH GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN SINX/X

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết giới hạn liên quan đến sinx/x

-       Ôn lại lý thuyết các công thức lượng giác.

-       Các phương pháp biến đổi lượng giác để tìm giới hạn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ