Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh - Phương trình lượng giác

 BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết biến đổi lượng giác

         -       Các phương pháp biến đổi các biểu thức lượng giác

         -       Các dạng chứng minh biểu thức lượng giác.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.

  + Tập xác định của hàm số lượng giác

  + Biểu diễn các hàm số lượng giác trên đường tròn.

  + Xét tính chẳn lẻ của hàm số lượng giác

  + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 20 bài tập bao gồm các dạng toán về hàm số lượng giác. Tất cả được khái quát thành hai vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1: Các hàm số lượng giác.

Vấn đề 2: Các hệ thức lượng giác cơ bản.

 

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là một hàm số lượng giác cơ bản, phương pháp giải tìm tập xác định của hàm số lượng giác, xét tính chẳn lẻ của hàm số, tìm giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác. Đây là những dạng toán cơ bản của hàm số lượng giác.

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết các dạng phương trình lượng giác

         -       Các phương trình lượng giác cơ bản và ví dụ minh họa.

         -       Phương trình bậc nhất theo một hàm số lượng giác.

 -       Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác.

 -       Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx.

 -       Phương trình asin2x + bsinx.cosx + c.cos2x = 0

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết các dạng phương trình lượng giác

         -       Phương trình a(sinx + cosx) + b.sinx.cosx + c = 0. Ví dụ minh họa.

         -       Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát. Ví dụ minh họa.

-       Các phương trình lượng giác đặc biệt. Ví dụ minh họa.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1)

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác, phương trình lượng giác để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương chương.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

 

Giải đề kiểm tra tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học.

ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác, phương trình lượng giác để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương chương.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

 

Giải đề kiểm tra tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học.

ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 3)

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác, phương trình lượng giác để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương chương.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

 

Giải đề kiểm tra tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học.

ÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ TUYỂN SINH (TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 8)

Nội dung bài giảng

I. Bài tập áp dụng theo từng dạng

        - Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.
  - Áp dụng thực tế vào các bài toán lượng giác được Cadasa.vn tổng hợp từ các đề thi Đại học - Cao đẳng.

 

III. Bài tập đề nghị
  Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ