Gia sư môn Toán

»

Gia su toan 10 tai Vinh - Elip

 PHƯƠNG TRÌNH ELIP

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết phương trình elip

         -       Các định nghĩa.

         -       Phương trình chính tắc của elip.

         -       Hình dạng của elip.

       + Tọa độ các đỉnh.

       + Độ dài các trục.

       + Tâm sai.

       + Hình chữ nhật cơ sở.

       + Phương trình các đường chuẩn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TẮC CỦA ELIP

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết lập phương trình chính tắc của elip

         -       Các định nghĩa.

         -       Phương trình chính tắc của elip.

         -       Hình dạng của elip.

       + Tọa độ các đỉnh.

       + Độ dài các trục.

       + Tâm sai.

       + Hình chữ nhật cơ sở.

       + Phương trình các đường chuẩn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

 

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

 

TÌM ĐIỂM TRÊN ELIP THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết tìm điểm trên elip thỏa mãn điều kiện cho trước

                Chú ý các công thức xác định độ dài bán kính qua tiêu điểm của điểm M (x, y).

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ