Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh - Hàm số ượng giác

 CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.

  + Tập xác định của hàm số lượng giác

  + Biểu diễn các hàm số lượng giác trên đường tròn.

  + Xét tính chẳn lẻ của hàm số lượng giác

  + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 20 bài tập bao gồm các dạng toán về hàm số lượng giác. Tất cả được khái quát thành hai vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1: Các hàm số lượng giác.

Vấn đề 2: Các hệ thức lượng giác cơ bản.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là một hàm số lượng giác cơ bản, phương pháp giải tìm tập xác định của hàm số lượng giác, xét tính chẳn lẻ của hàm số, tìm giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác. Đây là những dạng toán cơ bản của hàm số lượng giác.

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẲN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm một số nội dung sau:

  + Phương trình sin x.

  + Phương trình cosx.

  + Phương trình tanx

- Một vài bài tập minh họa và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 9 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải các phương trình lượng giác cơ bản. Được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình lượng giác cơ bản.

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng của phương trình lượng giác và phương pháp giải các phương trình lượng giác. Đây là dạng toán cơ bản về giải phương trình lượng giác, tạo nền tảng để học các kiến thức nâng cao về phương trình lượng giác phức tạp.

BÀI TẬP CỦNG CỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Phương trình sin x.

  + Phương trình cosx.

  + Phương trình tanx

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 10 bài tập minh hoạ cho phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Bài tập củng cố lượng giác cơ bản

 

***bài giảng này giúp các bạn biết thêm một số thủ thuật và phương pháp giải các phương trình lượng giác. Củng cố lại cho các bạn những kiến thức trọng tâm trong giải phương trình lượng giác. 

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Các dạng của phương trình lượng giác bậc nhất.

  + Phương pháp giải phương trình lượng giác bậc nhất.

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 2 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình lượng giác bậc nhất. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình lượng giác bậc nhất đối với hàm số lượng giác

 

***Qua bài học này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình lượng giác bậc nhất và phương pháp giải phương trình lượng giác bậc nhất. 

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC HAI ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình lượng giác bậc hai

  + Phương pháp giải phương trình lượng giác bậc hai.

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 10 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình lượng giác bậc hai. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình lượng giác bậc hai đối với hàm số lượng giác

 

*** Qua bài học này, các bạn sẽ nhận biết được phương trình lượng giác bậc hai và phương pháp giải các phương trình lượng giác bậc hai. Những kiến thức này là nền tẳng để giải các phương trình lượng giác phức tạp hơn.

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos .

  + Phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos .

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 10 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

 

*** Qua bài giảng này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos, phương pháp giải phương trình này. Dạng toán sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi.

PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos .

  + Phương pháp giải phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos .

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos

 

*** Bài giảng này, sẽ giúp các bạn nhận biết được dạng của phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos, một số điều kiện khi giải phương trình và phương pháp giải phương trình. Đây là dạng cơ bản mà các bạn cần phải biết.

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos .

  + Phương pháp giải phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos .

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với gần 10 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải bài tập về phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: bài tập về phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos.

 

***Bài giảng này, giúp các bạn biết thêm một vài thủ thuật giải phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos, rèn luyện khả năng giải phương trình lượng giác. 

PHƯƠNG TRÌNH ĐỖI XỨNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH TỰA ĐỐI XỨNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng phương trình lượng giác đối xứng

  + Dạng phương trình lượng giác tựa đối xứng

  + Phương pháp giải phương trình đối xứng và tựa đối xứng.

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 8 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình đối xứng và tựa đối xứng. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình đối xứng và phương trình tựa đối xứng.

 

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là phương trình đối xứng và phương trình tựa đối xứng, phương pháp giải các loại phương trình đó. Đây là dạng toán mở rộng về giải phương trình lượng giác. 

ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI ĐH & CĐ 

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác và phương trình lượng giác, tập hợp các dạng toán để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương trình học kì I và có liên quan trong đề thi Đại học - Cao đẳng.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

 

Giải đề kiểm tra mẫu tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học trong chương 1.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ